Về gái mại dâm… ở quận 10, Sài Gòn (… About Whores at District 10, Saigon…)Về gái mại dâm… ở quận 10, Sài Gòn (… About Whores at District 10, Saigon…)
Xót xa phận gái mại dâm ở quận 10, Sài Gòn
– Nguồn: báo ngaynay.vn – 10/6/2020
Link: https://ngaynay.vn/24-7/pho-truy-lac-o-sai-gon-nhung-ke-an-tiencua-gai-mai-dam-173776.html
[